Za prvu Vašu online kupovinu dobijate 5% popusta kod nas!
Tošin bunar 156-158, Beograd
011 2696635

Pogledajte naše Uslove i politiku u nastavku

*Korišćenjem našeg sajta slažete se sa upotrebom kolačića.

Dodatne informacije

USLOVI KORIŠĆENJA I PRAVA POTROŠAČA

Pravo na reklamaciju

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača „Službeni glasnik RS“ br. 88/2021 i Pravilnikom o uslovima i načinu rešavanja reklamacija Amb Group doo, obaveštavamo vas o načinu i mestu ulaganja i rešavanja reklamacija potrošača.

Potrošač može izjaviti reklamaciju:

  • Usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena
  • Pozivom na broj prodajnog mesta gde je roba kupljena
  • Pisanim putem na adresu poslovne jedinice u kojoj ste kupili proizvod 
  • Putem e maila na adresu office@ambkeramika.com 

Uz izjavu o reklamaciji, potrebno je da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl).

Naš prodavac će Vašu reklamaciju primiti i upisati u knjigu reklamacija, te Vam izdati potvrdu da ste uložili reklamaciju na kupljenu robu.

Dužni smo da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorimo na izjavljenu reklamaciju i izjasnimo se da li je prihvatamo. Rok za rešavanje prihvaćene reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Pravo na vansudsko rešavanje sporova

Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih
sporova, podnošenjem predloga ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača. Prodavac je dužan
da učestvuje u ovom postupku.
Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova nalazi se na sajtu Ministarstva trgovine i turizma.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju
prodavcu.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu

U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021), kupovina preko našeg sajta
smatra se prodajom na daljinu. U slučaju prodaje na daljinu, zakon ustanovljava pravo kupca da
odustane od ugovora (kupovine) u roku od 14 dana od dana kada je primio proizvod.

Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine. Odustanak od
kupovine može se desiti zato što kupljeni proizvod ne odgovara karakteristikama i opisu na sajtu, ako je
neispravan, ako nije ispunio očekivanja kupca u pogledu funkcionalnosti ili iz bilo kog drugog razloga
bitnog za kupca, a sam kupac ne mora da obrazloži razlog vraćanja.

Odustanak od kupovine kupac počinje popunjavanjem obrasca izjave o odustanku od ugovora
zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija, koji se svakom kupcu
dostavlja u pisanom obliku prilikom same kupovine.

Podaci koje kupac unosi u obrazac su:

1) Podaci o kupcu: ime i prezime, adresa, broj kontakt telefona, e-mail adresa
2) Podaci o kupovini: datum zaključenja ugovora, datum prijema robe, datum slanja obrasca za
odustanak, naziv robe koju vraća, broj fiskalnog računa
3) Razlozi odustanka: kupac ne mora da navede razloge odustanka od kupovine
4) Kupac je obavezan da se izjasni o načinu vraćanja novca

Kupac, zatim, šalje obrazac na adresu za prijem izjava, a osoba zadužena za prijem obrazaca će prijem
obrasca potvrditi elektronskim i/ili pisanim putem. Uz potvrdu će biti priloženo i uputstvo za povraćaj
robe.

U skladu sa Zakonom:

1) Kupac je dužan da trgovcu vrati robu u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
2) Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe (dakle, vraća robu o svom trošku).
3) Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja
robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili
priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

U skladu sa zakonom trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili
dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u
slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Vraćena roba mora da sadrži sve elemente koje je
kupac preuzeo prilikom isporuke: sam proizvod, pripadajuće delove, delove iz kompleta (ako se uz robu
dobijaju i dodatni delovi), zatim kompletnu dokumentaciju, uputstva, originalno pakovanje, transportne
elemente koji služe za zaštitu i sve ostale elemente pakovanja i robe. Proizvod mora biti bez fizičkih
oštećenja, očišćen od tragova korišćenja i uredno spakovan kao prilikom isporuke kupcu.

Prodavac ne može da snosi odgovornost za oštećenja robe koja su nastala nestručnim ili nenamenskim
korišćenjem isporučene robe i u tom slučaju kupac će biti u obavezi da nadoknadi nastalu štetu.

Kupac robu može vratiti kuriskom službom. Osetljivu i lako lomljivu robu kupac mora osigurati od
oštećenja. Po prijemu robe koja je vraćena, zadužena lica naše firme pregledaće detaljno sve elemente i
utvrditi ispravnost robe. U slučaju da je roba vraćena kao neispravna ili oštećena, kupac će biti odmah
obavešten i pristupiće se rešavanju problema. U slučaju da je roba ispravna i neoštećena, novać će kupcu
biti uplaćen na tekući račun u banci po izboru kupca ili upućen poštanskom uputnicom na kupčevu
adresu.